درباره شرکت ما

تعهد خدمات ما شعار نیست، بلکه یک اقدام قوی است. برای این منظور، سیستم تضمین خدمات عظیم، سیستماتیک و استاندارد را برای اطمینان از رسیدگی به موقع و مناسب هر مورد خدمات فراهم کرده ایم.

ما مشکلات را که مشتریان در طول اجرای پروژه با آن روبرو هستند، مورد بررسی قرار داده اند و موارد خدمات مربوطه و همچنین پرسنل خدمات را مشخص کرده اند تا اطمینان حاصل شود که مشکلات به موقع و موثر حل شود.

شبکه بازاریابی SMB در حال حاضر به بیش از 160 کشور و مناطق آسیا، آفریقا، اروپا، آمریکا و اقیانوسیه رسیده است. SMB ادارات را در بیش از 20 کشور تاسیس کرده است. از طریق شبکه بازاریابی و دفاتر خارج از کشور، SMB در ارتباطات نزدیک با کاربران جهانی است و به این ترتیب آنها را با خدمات موقتی و مؤثر تر ارائه می دهد.

محصولات اصلی ما