تجهیزات ضدعفونی آب استخر | دماتجهیز

ضمناً توجه داشته باشید اگر مقدار سختی آب کمتر از حد مجاز باشد سبب آسیب دیدن روکشها ، رنگ ها و پوسته بتنی کاسه استخر خواهد شد.

تجهیزات ضدعفونی آب استخر (2) | دماتجهیز

ضمناً توجه داشته باشید اگر مقدار سختی آب کمتر از حد مجاز باشد سبب آسیب دیدن روکشها ، رنگ ها و پوسته بتنی کاسه استخر خواهد شد.