کارخانه قند تایلند با مسئولیت محدود

هر وقت که صاحب سرمایه ای در حدود ۴ یا ۵ میلیون تومان ... حمله ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه با عملیات ...